Zoek
English
  Studiegidsen 2007-2008
Radboud UniversiteitStudiegidsenFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica > Bachelor Wiskunde

Analyse 1 

Vakcode
WP001B
Studiepunten
6
Periode
tweede semester
Werkvormen
  • 32 uur hoorcollege
  • 32 uur werkcollege
Vereiste voorkennis

Calculus 1 en 2

Leerdoelen

De student is vertrouwd met de logische opbouw van de analyse vanuit de verzamelingenleer, en heeft zowel een goed theoretisch begrip van limieten, continue functies, differentiaalrekening, en integratie, alles in 1 variabele, als een praktische rekenvaardigheid op deze gebieden. Hij/zij kan goed schriftelijk over deze onderwerpen communiceren en is in staat netjes en correct opgaven uit te werken.

Beschrijving

Onderwerpen: het doel van het college is om de 'klassieke' analyse vanuit modern perspectief te behandelen. Dit betekent dat de analyse rigoureus wordt opgebouwd, maar, even belangrijk, in samenhang wordt gezien met zowel andere takken van de wiskunde zelf als haar toepassingen. Veel onderwerpen van het college, met name de theorie van functies van een enkele veranderlijke zullen bekend voorkomen uit Calculus, maar in een nieuw licht worden bezien. Aanschaf van het boek van de Fieldsmedaillewinnaar Tao (via de studievereniging Desda) is noodzakelijk, maar zal de rechtgeaarde student een leven lang plezier bezorgen.

De nadruk ligt op Hoofstukken 5-11 van het boek van Tao: De reële getallen, Limieten,
Reeksen, Continue functies, Differentiaalrekening, Integratie.

 

Tentaminering
Wekelijks inleveren opgaven; en mondeling tentamen op het eind.
Weekly exercises, and oral examination.
Literatuur

T. Tao, Analysis I, Texts and Readings in Mathematics 37, Hindustan Book Agency, 2006.