Zoek
English
  Studiegidsen 2010-2011
Radboud UniversiteitStudiegidsenFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica > Bachelor Biologie

Studiebegeleiding en studievoorlichting  

Digitale studiegidsen

Deze studiegids bevat alle relevante informatie over de opbouw van de bachelor biologie, de keuzemogelijkheden, de examenreglementen, etc. Elke zomer wordt de gids bijgesteld, zodat aan het begin van een nieuw studiejaar de meest recente informatie voorhanden is. Er zijn aparte gidsen voor de aansluitende masteropleidingen. De studiegids is te raadplegen via http://www.biowetenschappen.science.ru.nl/ 

Emaillijsten en informatieborden

Alle actuele mededelingen betreffende het biologieprogramma (indelingen in groepen, wijzigingen in examendata en examentijden, etc.) worden via de emaillijst van de betreffende studentcohorten aangekondigd. Ieder jaar missen studenten essentiële informatie omdat ze niet serieus en regelmatig hun email lezen, wat soms zeer onaangename gevolgen kan hebben (bijv. het missen van een examenonderdeel).

Internet

Via http://www.biowetenschappen.science.ru.nl/ kom je op de home-page van onze opleiding. Je vindt hier b.v. roosters en de electronische studiegids. Via deze homepage vind je ook de links naar de andere biologie-opleidingen in Nederland.

Collectieve studievoorlichting

Tijdens de studie vinden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Op deze bijeenkomsten wordt gerichte voorlichting gegeven over studiefases en keuzemogelijkheden. De voorlichting wordt verzorgd door de tutoren of studieadviseur. Sommige voorlichtingssessies zijn in het rooster opgenomen; niet ingeroosterde voorlichtingsbijeenkomsten worden via email aangekondigd. De belangrijkste voorlichtingsbijeenkomst is de zogenaamde stagemarkt voor derdejaars studenten (in oktober). Op deze markt kun je je oriënteren op bachelor stagemogelijkheden en alle stagemogelijkheden van de masterfase. Voor tweedejaars studenten kan het ook belangrijk zijn als orientatie op de keuze van het cursuspakket in de differentiatiefase dat op die specialisaties voorbereidt.

Andere bronnen van informatie zijn:

Balie studentenzaken/ centrale studentenadministratie

Bij de Balie Studentenzaken oftewel de Centrale Studentenadministratie kun je terecht voor informatie betreffende inschrijving aan de Radboud Universiteit en algemene vragen over studeren aan de Radboud Universiteit, 024-3612345 (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur), www.ru.nl/studentenzaken

De infotheek van de balie studentenzaken (met o.a. informatie over andere opleidingen en de arbeidsmarkt) is geopend op maandag van 11.00 tot 16.00 uur en op overige werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Adres: Comeniuslaan 4, Nijmegen.

Steunpunt studiefinanciering: telefonisch bereikbaar onder: 050-5997755.

Bureau studentendecanen

Heb je vragen over zaken als bijvoorbeeld studiefinanciering, financiële problemen of studievertraging wegens persoonlijke problemen, dan kun je in de meeste gevallen terecht bij de studentendecanen. De gesprekken die je met de decaan voert, zijn strikt vertrouwelijk. Afspraken via de Balie Studentenzaken, Comeniuslaan 4, Nijmegen 024-3612345. Het is altijd goed om eerst met de studieadviseur te overleggen voordat je een gesprek met een decaan aanvraagt.

Studieadvies

In de loop van je studie kunnen zich problemen voordoen. Een deel daarvan zul je zelf wel aankunnen. Een ander deel echter niet. Daarnaast zal het regelmatig voorkomen dat je vragen hebt over je studie (keuze van een richting, planning van (her)tentamens, etc.). Veel van die vragen zullen worden beantwoord door de studiegids of de andere (eerder genoemde) informatiebronnen. Er is altijd een persoonlijk gesprek mogelijk met tutoren (1e jaars) of studieadviseur (alle studenten).

Tutoren

Als 1e jaars student zul je kennismaken met tutoren. Deze hebben o.a. de taak je te begeleiden bij de practica en bij de steunvakken Wiskunde en Statistiek. Inhoudelijke problemen kun je met hen bespreken. De algemene tutoren, Catleen Menheere en Eduard Claassen houden ook 10 minuten-gesprekken om je studievoortgang te bespreken.

Studieadviseur

Vanaf je 2e jaar  neemt de studieadviseur de begeleidingstaken van de tutoren over. Maar soms zul je ook al in je 1e jaar met specifieke vragen blijven zitten waarvoor de tutoren je zullen doorverwijzen. In dergelijke gevallen moet je niet aarzelen om de hulp in te roepen van een van de studieadviseurs. Als je de studieadviseur wilt spreken, maak dan een afspraak met haar (024-3653285/3653002) of mail via

Afhankelijk van het onderwerp van gesprek kan de studieadviseur je doorverwijzen naar een andere persoon of andere instantie:

  • Een studentendecaan, wanneer je vragen of problemen hebt m.b.t. studiefinanciering, speciale voorzieningen, etc.
  • Studentenarts of studentenpsycholoog, in geval dat de voortgang van je studie wordt gehinderd door lichamelijke en/of psychische klachten (zie verderop).
  • Vertrouwenspersoon, wanneer er sprake is van problemen op het gebied van seksuele intimidatie of discriminatie.

Uiteraard kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de studentendecaan, studentenarts, studentenpsycholoog of vertrouwenspersoon.

Studievoortgang

Als je studievoortgang daartoe aanleiding geeft krijg je een oproep voor een individueel studievoortgangsgesprek met de tutor of studieadviseur. Alles wat wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. In dit gesprek komen je studieresultaten en studiemethoden aan de orde. Mocht blijken dat zich hierin problemen voordoen, dan gaat de studieadviseur samen met je na wat de oorzaken daarvan zijn en hoe die problemen kunnen worden opgelost. Het advies dat de studieadviseur aan je geeft is niet bindend; je beslist zelf of je het wilt opvolgen. Een oproep voor een studievoortgangsgesprek mag je verwachten:

  • in november door een van de tutoren, als je voor de eerste drie tentamens onvoldoende hebt; dit is een informeel advies, bedoeld om je ruim voor 1 februari op de rails te krijgen.
  • juni-juli, als je mogelijk minder dan 45 ec gaat halen, bedoeld om een planning te maken voor de hertentamens van augustus om zo de achterstand beperkt te houden.
  • juli-augustus van je 2e studiejaar als je nog steeds niet alle 1e jaars vakken gehaald hebt.

Natuurlijk kun je te allen tijde ook zelf een afspraak met de studieadviseur maken om je studievoortgang te bespreken.

Zowel halverwege als aan het eind van het eerste jaar worden de studieresultaten van alle eerstejaars beoordeeld door de commissie studieadvies. Deze commissie geeft iedere student persoonlijk een schriftelijk advies op basis van de behaalde resultaten en houdt daarbij - zo mogelijk - rekening met persoonlijke omstandigheden. Dit advies hoef je niet per se op te volgen. Dat beslis je altijd zelf. Maar neem het advies wel ter harte en bedenk dat als je wordt aangeraden met de biologiestudie te stoppen, een verandering van studierichting of opleiding beter zo snel mogelijk kan plaatsvinden, niet alleen voor jezelf, maar ook in verband met de beperkte inschrijvingsduur en studiefinanciering.

Als je na afloop van het eerste studiejaar minder dan 45 EC hebt behaald, word je niet automatisch toegelaten tot de vakken van het tweede jaar. In overleg met de studieadviseur moet er dan een individueel programma voor het tweede jaar opgesteld worden, dat goedgekeurd moet worden door de examencommissie. Alleen de daarin opgenomen vakken mogen in het tweede jaar gevolgd worden.
Vakken uit het derde jaar mogen alleen gevolgd worden als de propedeuse behaald is.