Zoek
English
  Studiegidsen 2011-2012
Radboud UniversiteitStudiegidsen > Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Human Embryology & Developmental Biology 

Vakcode
NWI-BB047C
Studiepunten
6
Periode
derde kwartaal
Werkvormen
  • 26 uur hoorcollege
  • 10 uur onbegeleid groeps project werk
  • 20 uur practicum
  • 14 uur responsie-college
  • 92 uur zelfstudie
Vereiste voorkennis
BelangrijkBasiskennis van de Beschrijvende Embryologie is noodzakelijk. In het begin van de cursus worden extra opdrachten/informatie/websites aangeboden om de ontbrekende kennis aan te vullen. Dit bijspijkeren moet zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.
Leerdoelen

De vroege ontwikkeling en de foetus-moeder relatie worden behandeld in college-vorm terwijl de organogenese bestudeerd wordt d.m.v. studieta­ken.

Aan de hand van de leerstof, gepresenteerd tijdens de colleges, moeten de studenten in staat zijn om:

a.   een beschrijving te geven van de verschillende vroege embryonale ontwikkelings-stadia, het proces van implantatie, de betekenis van de 3 kiembladen en de plooivorming in de aanleg van o.a. het intra-embryo­naal coeloom en de hartstreek.

b.   een tijdsfasering aan te brengen in de opeenvolgende embryologische en foetale ontwikkelingsfasen.

c.   aan te geven hoe de embryonale aanhangsels worden gevormd en welke functies ze hebben.

Bij de studie­ta­ken over de organogenese worden de studenten in staat gesteld om in eigen tempo de differen­tiatie van de hersenen, het cardio-vasculair systeem, het spijsver­terings- stel­sel en het urogenitaalstel­sel te bestuderen a.d.h. van een uitvoerige handlei­ding en microscopische preparaten van de muis.Tevens kunnen tijdens de practica de diaseries worden doorgenomen die op de colleges worden gebruikt voor de uiteenzetting van de leerstof. De studietaken bevatten allerlei opdrach­ten.

De studenten worden geacht om:

a.  de vermelde opdrach­ten te kunnen reprodu­ceren op het tentamen. Nadruk wordt gelegd op het herkennen van de beschreven orgaansyste­men in willekeurige dwarse en overlangse doorsneden van het embryo.

b.  de theorie over de organogenese zelfstandig te bestuderen m.b.v. de beschrijvingen in de studietaken.

 

Beschrijving

De ontwikkeling van een bevruchte eicel tot een meercellig organisme is een prachtige triomf van de evolutie. Tijdens de embryonale ontwikkeling deelt de eicel tot miljoenen cellen die samen zeer complexe orgaansystemen samenstellen. De beschrijvende embryologie heeft ons in de vorige eeuw een overzicht gegeven van de vormveranderingen die een organisme doormaakt vanaf zijn ontstaan tot aan zijn volwassen toestand. In deze eeuw gaat de Humane Embryologie een opwindende periode tegemoet omdat de moleculaire achtergronden van de ontwikkelingsprocessen steeds duidelijker worden.

Deze cursus behandelt in eerste instantie de normale ontwikkeling van de mens. De hoorcolleges gaan in op de vroege embryonale ontwikkeling, de foetus-moeder relatie en de moleculair-fysiologische mechanismen die de ontwikkeling van het embryo sturen. De organogenese wordt behandeld in de vorm van studietaken waarbij het bestuderen van microscopische preparaten en illustraties centraal staat. In het teratologisch gedeelte van de cursus wordt ingegaan op afwijkingen die kunnen optreden tijdens de embryonale en foetale ontwikkeling. Demonstratiepractica in het Pathologisch Museum van het UMC - St. Radboud, alwaar preparaten van menselijke embryonen bestudeerd worden, geven een indruk van veel voorkomende afwijkingen.  Deze cursus heeft vnl. een explorerend karakter van biologische en klinische gege­vens die interessant zijn voor het volgen van medisch-biologische cursuss­en tijdens de specialisatie-fase van de opleiding.

Onderwerpen
Humane Embryologie, Ontwikkelingsbiologie, neuro-ontwikkelingsziekten
Tentaminering

Tentaminering vindt plaats door een schriftelijk tentamen gebaseerd op de onderwerpen die in de hoorcolleges, de responsiecolleges en de practica worden behandeld over de onderdelen Humane Embryologie en Teratologie (welk voor 25% meetelt).

Written exam based on the topics dealt with in the lectures, and the interactive lecture (75% of final mark) and the laboratory course concerning the  topics Human Embryology and Teratology (25% of final mark). 

 


Literatuur

- Cursuspakket Embryologie te verkrijgen bij de centrale campusshop; handleidingen Teratologie, Voortplantingsfysiologie en Genetica zullen beschikbaar zijn via Blackboard.

- E.Rubin, F.Gorstein, R.Rubin, R.Schwarting, D.Strayer:'Rubin's Pathology: Clinicopathological Foundations of Medicine', Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 5e druk 2007, ISBN 0-7817-9516-8 (verplicht); E 60,-

Bijzonderheden

De cursus wordt in genoemde periode verzorgd op donderdag en vrijdag.

contact:

 

Dr. Sharon M. Kolk, UD
Department of Molecular Animal Physiology 
Donders Centre for Neuroscience (DCN)
Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS),
Radboud University
Geert Grooteplein Zuid 28
6525 GA Nijmegen
Email:
Tel: +31-(0)24-3610565