Zoek
English
  Studiegidsen 2011-2012
Radboud UniversiteitStudiegidsenFaculteit der Sociale Wetenschappen > 2011-2012 Kunstmatige Intelligentie Bachelor

Voorwoord 

 

In deze studiegids treft u een beschrijving aan van de bacheloropleiding kunstmatige intelligentie, evenals algemene informatie over de organisatie van het onderwijs en een aantal regelingen met betrekking tot de studie.
Het aangeboden onderwijsprogramma betreft een aanbod onder voorbehoud, aangezien er altijd door overmacht of onvoorziene omstandigheden wijzigingen kunnen optreden. Aan het thans aangeboden programma kunnen dan ook geen rechten ontleend worden om een bepaald onderwijsonderdeel te volgen. In voorkomende gevallen zal getracht worden om de gevolgen van een eventuele wijziging voor de studenten tot een minimum te beperken.
Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de informatie en regelingen met betrekking tot hun opleiding, zoals deze in deze gids en op internet vermeld staan, evenals van wijzigingen, en aanvullingen, die op de erratumvelden in Blackboard (cursusondersteunende website), bekend gemaakt worden.

Alle algemene informatie voor studenten over de Radboud Universiteit, wonen-leven-welzijn, financiën, studiefinanciering, toelating en inschrijving, studentenvoorzieningen, studieverenigingen en studentenorganisaties, en bovendien alle mogelijk nuttige adressen en telefoonnummers zijn te vinden op de website van de Radboud Universiteit. Op deze site staat ook het studentenstatuut van de RU: www.ru.nl/studenten/

Kunstmatige Intelligentie (KI) is een interdisciplinair vakgebied dat nauw verwant is aan de Psychologie, daar het gebruik maakt van kennis over menselijke intelligentie. Door te bestuderen waar mensen goed in zijn, zoals waarnemen, redeneren, geheugen, communicatie en bewegen, kunnen computerprogramma's en robots ontwikkeld worden die gebruik maken van de inzichten die de Psychologie ons verschaft.
KI is een vijf-jarige bètastudie met een flink aantal technische vakken, zoals programmeren, robotica, wiskunde, kunstmatige neurale netwerken, machine learning en brain-computer interfacing. Sinds enkele jaren wordt Kunstmatige Intelligentie samen met de opleiding Informatica van de faculteit Wis- en Natuurkunde verzorgd. Het onderwijsprogramma is de laatste jaren vernieuwd, wat gezien de snelle ontwikkelingen in het vakgebied niet verwonderlijk is. Na de driejarige bacheloropleiding volgt de internationale Engelstalige Master opleiding Artificial Intelligence. Deze Master heeft twee specialisatievarianten: Cognitive Artificial Intelligence (CAI) en Brain-computer interfacing (BCI).
Voor Psychologie studenten bestaat de mogelijkheid om Kunstmatige Intelligentie na de propedeuse te gaan volgen, maar ook een eerdere overstap is mogelijk. Alle informatie over de opleiding Kunstmatige Intelligentie is te vinden in de studiegids Kunstmatige Intelligentie. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator, dr. P. Kamsteeg, tel. 024-3612682, ) of de webpagina worden bezocht: http://www.ru.nl/ai

Namens alle medewerkers en medewerksters van het Onderwijsinstituut Psychologie en Kunstmatige Intelligentie wens ik u allen een voorspoedig en succesvol studiejaar toe, in het bijzonder de nieuwe studenten die aan de opleiding gaan beginnen.

Prof.dr. Daniël H. J. Wigboldus,
directeur